ชื่อ - นามสกุล :นางธนัญญา จันทะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.๓
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดและประเมินผล
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง