ชื่อ - นามสกุล :นายเรวัต มาลากรรณ
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์