ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร.อ.อเนก แสนมหาชัย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการโรงแรม ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :