ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ศิษฎานุช อุทธา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชํานาญการ รักษาการแทน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ