ชื่อ - นามสกุล :นายกรกรฏ แก้วกว้าง
ตำแหน่ง :ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ที่อยู่ :โพนทอง ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ