ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี ธรรมะขันธา
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานโครงการพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู