ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู