ชื่อ - นามสกุล :นายชูชาติ รูปงาม
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวัสดิการ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู