ชื่อ - นามสกุล :นายคำปอง มนขุนทด
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัยฯ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานนวัตกรรมวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู