ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมัย ล้ำจุมจัง
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี