ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ศิษฎานุช อุทธา
ตำแหน่ง :ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการโรงแรม ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม