ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ รท.สันติสุข โมฬา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :pticec@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการโรงแรม ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย