เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 120 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ลิงค์ส่วนงานภายใน

 
  
ข้อมูลสถานศึกษา  
 

ข้อมูลสถานศึกษา
ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

๑.๑.๑  ประวัติของสถานศึกษา
            ปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพโพนทองขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕  บนพื้นที่  ๖๒  ไร่  ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ     ตั้งอยู่ที่  ๖๐  หมู่  ๑๑  เทศบาลตำบลแวง   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  ๔๕๑๑๐    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๓ – ๕๗๑๑๔๔   โทรสาร  ๐๔๓ - ๕๗๑๐๒๖  บริเวณทั่วไปของวิทยาลัยประกอบ ด้วยพื้นที่ป่าเบญจพรรณ  ประมาณ  ๓๕ เปอร์เซ็นต์  พื้นที่สร้างอาคารสถานที่ประมาณ  ๖๕  เปอร์เซ็นต์

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  คือ  น้ำเงิน  แดง  สีน้ำเงิน  หมายถึง  คุณธรรม  สีแดง  หมายถึง  ผู้เสียสละและผู้สร้างสรรค์

๑.๑.๒   ขนาดและที่ตั้ง
             ขนาดที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  มีพื้นที่ทั้งหมด ๖๒ ไร่ ตั้งอยู่ที่  ๖๐ หมู่ ๑๑  เทศบาลตำบลแวง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๑.๑.๓  สภาพชุมชน  
            ที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  ห่างจากตัวอำเภอโพนทอง   โดยประมาณ  ๑  กิโลเมตร
สภาพด้านทิศเหนือและตะวันออกของวิทยาลัยติดป่าไม้  คลองน้ำ  และด้านทิศตะวันตกติดสถานศึกษาคือโรงเรียนโพนทองวิทยายน  ด้านทิศใต้ติดกับทางหลวงแผ่นดินเส้นทางจากอำเภอโพนทองไปอำเภอหนองพอก  มีจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ส่วนมากมาจาก  ๕  อำเภอด้วยกันประกอบด้วย  อำเภอโพนทอง  อำเภอเสลภูมิ  อำเภอหนองพอก  อำเภอโพธิ์ชัย  และอำเภอเมยวดี  ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตอนที่ ๒
การดำเนินงานของสถานศึกษา

๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษ

ปรัชญา      
            รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน  (ประสานมวลชน  ครองตนโดยธรรมะ ลดละมลพิษ)

อัตลักษณ์
            ผู้เรียนมีสัมมาคาระวะ

เอกลักษณ์
            ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์    
            มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ  
            ๑. จัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถึงระดับปริญญา  ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของตลาด
            ๒ .ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนด้านวิชาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ มีความรู้ ทักษะคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
            ๓. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของสถานศึกษา  ด้วยระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
            ๔. สร้างภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสร้างงานและอาชีพสู่ชุมชน

เป้าประสงค์
            ผลิตช่างฝีมือ บุคลากรที่มีความสามารถด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นลาดแรงงาน สู่มาตรฐานสากล

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5