เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 120 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ลิงค์ส่วนงานภายใน

 
  
ประวัติวิทยาลัย  
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
     ๑.๑  ประวัติของสถานศึกษา
              ปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพโพนทองขึ้นเมื่อ          วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕  บนพื้นที่  ๖๒  ไร่  ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ     ตั้งอยู่ที่  ๖๐  หมู่  ๑๑  เทศบาลตำบลแวง   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  ๔๕๑๑๐    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๓ – ๕๗๑๑๔๔   โทรสาร  ๐๔๓ - ๕๗๑๐๒๖  บริเวณทั่วไปของวิทยาลัยประกอบ ด้วยพื้นที่ป่าเบญจพรรณ  ประมาณ  ๓๕ เปอร์เซ็นต์  พื้นที่สร้างอาคารสถานที่ประมาณ  ๖๕  เปอร์เซ็นต์  สีประจำวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  คือ  น้ำเงิน  แดง  สีน้ำเงิน  หมายถึง  คุณธรรม  สีแดง  หมายถึง  ผู้เสียสละและผู้สร้างสรรค์
 
     ๑.๒  ขนาดและที่ตั้ง
              ขนาดที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  มีพื้นที่ทั้งหมด ๖๒ ไร่ ตั้งอยู่ที่  ๖๐ หมู่ ๑๑  เทศบาลตำบลแวง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
     
     ๑.๓   ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
               รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน ( ประสานมวลชน  ครองตนโดยธรรมะ ลดละมลพิษ )
 
     ๑.๔  วิสัยทัศน์ (Vision)
              มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
       
     ๑.๕  พันธกิจ
(Mission)
              ๑. จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถึงระดับปริญญา ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของตลาด
              ๒. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนด้านวิชาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
              ๓. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของสถานศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
              ๔. สร้างภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสร้างงานและอาชีพสู่ชุมชน


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5