ผู้บริหารสถานศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยโท สันติสุข โมฬา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
นายสายันห์ ประโกสันตัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางชมพูนุท นำภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ว่าที่ร้อยเอก อเนก แสนมหาชัยภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายเอกชัย สวัสดิรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา