โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วิทยาลัยการอาชีพโพนทองจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นสี่ อาคารบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

นายสายันห์  ประโกสันตัง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการต่อประธานในพิธี

 

ว่าที่ ร้อยโท สันติสุข  โมฬา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ประธานพิธีในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

นางสาวศิษฎานุช  อุทธา พิธีกรดำเนินงานการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

ขอขอบคุณ ดร.ดัชนีย์  จะวรรณะ วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

ประมวลภาพในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์