งานวิจัย : นายสังคม ไชยสงเมือง

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบร่วมมือร่วมกับการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

Download

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

Download